Allmäna villkor

Allmänna villkor av leverans och betalning

1. Omfattning

(1) Följande allmänna villkor av leverans och betalning ("GTCS") skall gälla för varje beställning hos oss utförd av kunden De skall också gälla för alla framtida leveranser, utföranden eller erbjudanden till kunder även om det inte är separat inkluderade igen. Om utnämning och villkor av ett datorprogram är föremål för ett kontrakt, ska våra "allmänna licensvillkor för bestämmelser och användning av programvaran" tillämpas i den mån de innehåller bestämmelser som strider mot dessa GTC. Bortsett från detta skall dessa GTC tillämpas.

(2) Alla motstridiga villkor från kunden skall avslås, sådana villkor ska endast vara bindande om vi uttryckligen har kommit överens om att det skriftligt.

2. Erbjudanden och ordrar

(1) Erbjudanden från oss är icke-bindande tills vi bekräftat en order skriftligt. Prover och exemplar är endast dispositionsdetaljer som inte är bindande för oss.

(2) Vi har rätt att ta emot kundens erbjudande om att ingå ett avtal inom fyra veckor efter mottagandet av erbjudandet, om inte kundens erbjudande föreskriver annat. Omfattningen av leveransen ska vara de som anges i din bekräftelse av erbjudandet.

(3) Vårt godkännande av kundens erbjudande om att ingå ett avtal skall vara skriftligt för att vara giltigt, fax och e-post är tillräckligt.

(4) Vi har rätt att göra delleveranser i den mån detta är resonligt för kunden. En delleverans är särskilt resonligt om

a) delleveransen kan användas av kunden inom ramen för den avsedda användningen,

b) leveransen av de återstående beställda varorna är säkerställd, och

c) inga extra utgifter eller kostnader uppstår för kunden på grund av delleveransen, såvida vi inte förklarar att vi är villiga att kompensera sådana kostnader.

(5) Varuprovsleveranser anses ha accepterats av kunden under förutsättning att dessa GTC efter utgångsdatum av den överenskomna tidsperioden, om inte annat avtalats skriftligen eller varuprovsleveransen har returnerats till oss av kunden under testperioden. 

3. Priser

(1) Våra priser inkluderar inte lagstadgad mervärdesskatt (moms) och ses som netto exklusive verk, paketering, försäkring, montering, porto och leveranskostnader. Detta påverkar inte punkt 11.

(2) Om tidsperioden mellan godkännande och leveransdatumet överstiger fyra månader och våra tillverknings- eller produktionskostnader under en sådan tidsperiod ökar, skall vi ha rätt att kräva sådana ökade kostnader från kunden.

4. Betalningsvillkor

(1) Betalningsvillkoren skall omfattas av det relevanta avtalet mellan Yaskawa och kunden. Den avgörande tidpunkten när det gäller läglighet av en betalning skall vara kvittot av betalningen från oss.

(2) Om kunden misslyckas att genomföra betalning i rätt tid, eller ifall betalningen blir uppskjuten, ska en ränta på uteblivet belopp öka med 5 % per år från och med förfallodagen. I händelse av utebliven betalning av kunden, ska kunden betala dröjsmålsränta vilken ökar med åtta procentenheter utöver basräntan per år. Dessutom förbehåller vi oss rätten att göra anspråk på högre skadestånd eller hävda ytterligare krav.

(3) En avräkning mot våra krav skall endast gälla de krav från kunden som är obestridda eller har erkänts i en slutlig och absolut dom. Detsamma skall också gälla för bevarade rättigheter som kunden kan utöva.

5. Leverans 

(1) Alla våra leveranser är bud från Yaskawas lager eller produktionsplats (FCA, Incoterms 2010), om inte annat avtalats.

(2) Om inte annat avtalats, är den tidsperiod som avtalats kring våra leveranser och utföranden påbörjad efter kvittot på vårt godkännande av kunden. 

(3) Leveransdatum och leveranstider skall endast vara bindande efter en uttrycklig och skriftlig bekräftelse av oss. 

(4) Tidsfristerna anses vara uppfyllda om varorna har levererats till kunden före utgången av tidsfristen i enlighet med FCA (Incoterms 2010) eller andra avtalade Incoterms.

(5) Vi kan inte hållas ansvariga för omöjlighet av leverans eller för försenade leveranser till följd av händelser som anses vara force majeure eller andra händelser som vid tidpunkten när avtalet ingås är oförutsägbara (t.ex. någon form av driftstörning, transportförsening, strejk, laglig lockout, brist på arbetskraft, råvaror eller energiförsörjning, svårigheter att få alla nödvändiga myndighetstillstånd, statliga åtgärder eller några uteblivna leveranser av utrustning, ofullständig eller sen), som vi inte ansvarar för. I sådana fall ska vi omedelbart informera kunden. Om force majeure kvarstår i mer än sex månader, har båda parter rätt att häva avtalet.

(6) Om leverans av varor försenade genom oss, kommer vi omedelbart att vidta resonabla åtgärder för att leverera varorna vid ett något senare tillfälle.

(7) Om kunden fördröjer eller misslyckas att hämta ut varor, kommer vi att debitera en lagringsavgift på 5 % av inköpspriset för varorna, alternativt de faktiska lagringskostnaderna.

6. Riskhantering

(1) Risken skall övergå till kunden så snart som varorna är redo för leverans och vi har meddelat kunden skriftligen eller muntligen om vår beredskap för leverans, dock senast när varorna har lämnat vårt lager för leverans till kunden.

(2) Transportförsäkring är endast beslutat på kundens begäran och bekostnad.

7. Äganderättsförbehåll

(1) Vi ska behålla fullständig äganderätt över de levererade varorna tills full betalning är genomförd av alla nuvarande och framtida anspråk som härrör från affärsrelationen med kunden ("förbehållna varor").

(2) Om kunden ändrar eller utvecklar förbehållna varor, ska sådant arbete anses utföras för vår räkning. Om den förbehållna varan utvecklas eller införlivas med andra produkter, ska vi vara delägare av de resulterade produkterna i den andelen av värdet från de förbehållna varorna jämfört med de andra produkterna. I enlighet ska denna paragraf 7 tillämpas på varje ny sådan produkt.

(3) Kunden skall hålla förbehållna varor för vår räkning i säkert förvar med arbetsamhet av en klok affärsman.

(4) Under förutsättning av återkallelse, får kunden endast använda förbehållna varor i den normala verksamheten och endast sälja förbehållna varor som omfattas av äganderätten. Utan vår medgivande ska kunden inte rätt att på annat sätt bestämma över de förbehållna varorna som på något vis stör eller på annat sätt äventyrar våra rättigheter av dessa varor, inklusive, men inte begränsat till, pant eller överlämning som säkerhet. 

(5) Kunden skall omedelbart informera oss i händelse av att någon tredjepart handlar mot förbehållna varor eller mot några fordringar som tilldelats oss som säkerhet och att förse oss med all dokumentation som krävs för att påbörja förfaranden för tredjeparts motfodran. Kostnaderna för sådana förfaranden för tredjeparts motfodran eller åtgärder som krävs för att på annat vis upprätta sådana tredjeparts handlingar och ersätta de förbehållna varorna ska kunden stå för, i den mån de inte ersätts av en tredjepart.

(6) Kunden överlåter härmed till oss alla fordringar som härrör från försäljning av de förbehållna varor eller utveckling av förbehållna varor, som säkerhet för kundens nuvarande och framtida åtaganden till följd av affärsrelationen mellan oss och kunden. I händelse av att kunden säljer de förbehållna varorna till en tredjepart tillsammans med andra varor, tilldelar kunden härmed oss dess inköpspris-fordring av ett belopp av värdet av den förbehållna varan. Vi accepterar härmed sådan överlåtelsehandling. Så länge kunden uppfyller sina avtalsförpliktelser, skall överlåtelse av föregående krav betraktas som en hemlig överlåtelsehandling. Med förbehåll för återkallelse, är kunden berättigad att driva in sådana anspråk. I händelse av återkallelse, ska kunden på vår begäran, förse oss med all information om de tilldelade fordringar och gäldenärer som krävs för att driva in sådana anspråk från oss själva och underrätta gäldenärerna om överlåtelse av sådana krav. 

(7) Vi kommer inte att utöva vår ångerrätt enligt paragraf 7 (4) och paragraf 7 (6) om inte kunden har uteblivna betalningar eller om en ansökan om att starta en uppgörelse eller ett insolvensförfarande har gjorts eller om kunden har avbrutit sina betalningar.

(8) Om och i den mån ett äganderättsförbehåll inte är effektivt i den jurisdiktion där avtalsvarorna befinner skall det anses att vara överenskommet att kunden ger oss en säkerhet som har samma eller liknande essens som ett äganderättsförbehåll. Om kundens samarbete krävs för att skapa en sådan säkerhet, ska kunden på egen bekostnad, vidta alla nödvändiga åtgärder utan dröjsmål.

(9) Kunden ska försäkra förbehållna varor mot stöld, brott, brand, vatten och andra skador på egen bekostnad.

8. Garanti

(1) Om de produkter som levererats av oss och utföranden som tillhandahållits av oss är defekta, ska vi försöka att avhjälpa sådana defekter eller ordna en ersättningsleverans i enlighet med de lagstadgade regler och bestämmelserna i denna paragraf 8. Kunden kan bara häva kontraktet efter två misslyckade försök av att rätta till felet. Skadeståndskrav existerar endast i den utsträckning som anges i paragraf 9. Alla utbytta produkter och delar som inte redan ägs av oss kommer att bli vår egendom.

(2) Eventuella krav i samband med defekter preskriberas 12 månader efter att ha passerat slutförandet eller risk av tjänsten och/eller reparationsarbeten.

(3) Kunden är skyldig att inspektera varje levererad produkt vid mottagandet utan onödigt dröjsmål. Garantianspråk ska uteslutas om några anmärkningar beträffande mängden varor och defekter identifierade genom noggrann inspektion inte anmäls till oss skriftligen inom åtta arbetsdagar efter leverans. Detsamma ska även gälla för anmärkningar av dolda fel som inte anmälts till oss inom åtta arbetsdagar efter dess upptäckt. 

(4) Om en felanmälan från kunden är obefogad, ska kunden ersätta alla kostnader som har uppstått till följd av en omotiverad felanmälan, under förutsättning att det var dess fel.

(5) En felaktig montering eller monteringstjänst utförd av oss ska inte anses som ett materialfel enligt reglerna för köpeavtal, utan endast som ett fel enligt reglerna om byggavtal.

9. Skadeståndsansvar

(1) Vårt ansvar - oavsett den rättsliga grunden - är begränsat till skador som vi, våra juridiska ombud eller medhjälpare har orsakat av uppsåt eller grov vårdlöshet eller, i händelse av ett åsidosättande av väsentliga avtalsförpliktelser, genom enkel vårdslöshet.

(2) Viktiga avtalsförpliktelser innefattar, men är inte begränsade till, skyldighet att genomföra utföranden i tid och utan defekter, samt skyldighet att ge råd, att skydda och att utföra rättmätig skötsel, som skall ha syftet att möjliggöra kundens användning av de levererade varorna enligt avtalet eller att skydda kundens personal eller tredjepart från fara för liv och lem eller kundens egendom från avsevärd skada.

(3) Vid enkel vårdslöshet, är vårt ansvar begränsat till skador som är typiska i jämförbara fall och som var förutsägbara vid den tidpunkt då avtalet ingicks eller, som senast, vid den tidpunkt då utförandet begicks, exklusive eventuella indirekta skador.

(4) Anspråk om skadestånd enligt den tyska produktansvarslagen, på grund av garanterade kvalitetsegenskaper, eller på grund av livshotande skador, kropp eller hälsa, ska inte påverkas av ovanstående bestämmelser.

10. Avslag på utförande

(1) Om ett avtal inte genomförs på grund av kunden och kontraktsbrott, skall kunden kompensera skador av alla kostnader som uppstått från oss, men i varje fall inte mindre än 5 % av nettovärdet av de beställda varorna, om inte kunden kan bevisa att färre skador än så har uppstått. Detsamma gäller om vi återkallar avtalet av detta skäl.

11. Särskilda villkor för leverans och montering

(1) Kostnader för montering, timpris, dagliga priser, resekostnader, andra kostnader etc. kan tas från det aktuella prisbladet för D&M-avdelningen eller robotteknik-avdelningen, respektive.

(2) Före påbörjan av monteringen måste alla byggnadsverk vara klara till den grad att monteringen kan påbörjas omedelbart efter leverans. Fundamentet måste vara helt torrt och härdat och rummen där monteringen ska ske måste vara tillräckligt skyddade från väder och vind, väl upplysta och tillräckligt uppvärmda.

(3) Kunden måste förskaffa detta på egen bekostnad

a) ett tillräckligt stort antal medhjälpare och yrkesarbetare som krävs för monteringen,

b) utrustningen och materialen som krävs för montering och drift, och

c)avlastning från godsvagnarna och transporten av varor från godsvagnarna, lastbilarna eller fartygen till platsen för montering, utan extra kostnad. Förseningar av montering och drift som vi inte är ansvariga för skall ersättas av kunden i enlighet med denna paragraf 11. Risken för transport av köpta leveransdelar ska kunden stå för.

12. Särskilda villkor för arbete

Följande villkor skall gälla om avtalet är ett avtal för arbete:

(1) Utan dröjsmål efter anmälan av slutförandet av arbetet, ska kunden göra en testkörning av föremålet av upphandlingen, testa dess överensstämmelse med avtalad funktionalitet och prestanda och - under förutsättning att inga fel inträffar, vilka måste anmälas utan dröjsmål - godkänna arbetet skriftligen senast inom två veckor. Om kunden inte meddelar oss om eventuella fel inom två-veckorsperioden, är det arbetet ansett som godkänd, vilket innebär att risken för att prestanda av arbetet övergår till kunden.

(2) På kundens begäran, skall vi instruera och utbilda kundens anställda kring hanteringen av arbetet på kundens arbetsplats. I sådant fall ska kunden stå för kostnader av resor, logi och ersättning till våra utbildningspersonal samt ge - om nödvändigt - rum för utbildning och skyddskläder i den utsträcknings de behöver, utan extra kostnad.

(3) För att kunna leverera arbete i tid, måste kunden i god tid och punktligen uppfylla sina avtalsförpliktelser för samarbete. Om kunden inte eller inte punktligen uppfylla sina skyldigheter, ska leveranstiden förlängas med förseningsperioden.

(4) Närmare bestämmelser i förhållande till kundens skyldighet att samarbeta anges i respektive underliggande kontrakt.

(5) kundens rättigheter i händelse av fel efter godkännande

a) Om arbetet är defekt, kan kunden kräva kompletterande utföranden (dvs avhjälpande av felet eller utförande av nytt arbete). Valet mellanavhjälpande av felet eller utförande av nytt arbete ligger hos oss.

b) Efter den fruktlösa utgången av en tidsfrist för kompletterande arbete kan kunden åtgärda eventuella brister själv och göra anspråk om ersättning för eventuella erforderliga kostnader, om vi hade rätt att vägra ett kompletterande utförande.

c) Om avhjälpandet av defekter misslyckas, om vi omotiverat vägrar genomföra ett kompletterande utförande eller om vi inte genomför ett kompletterande utförande inom en rimlig tidsperiod fastställd av kunden, kan kunden dra av från betalningen eller häva kontraktet samt kräva utgifter utan nytta eller kräva skadestånd i stället för utföranden.

d) Kunden inte har några krav när det gäller fel som orsakats av eller till följd av felaktig användning, underhåll av arbete eller förändringar av arbetet från kunden eller någon tredjepart.

e) Kundens anspråk på brister i arbetet preskriberas ett år efter godkännandet av arbetet.

13. Sekretess

Kunden skall behandla alla handels- och affärshemligheter som är avslöjade för honom under genomförandet av kontraktet som konfidentiellt och får inte avslöja sådana handels- och affärshemligheter till tredjepart. Denna tystnadsplikten ska gälla under en period på fem år efter utgångsdatum av kontraktet. Yaskawa kan kräva ersättning om någon skada uppstår i händelse av ett otillåtet avslöjande. Dessutom ska kunden betala minst 50 000 euro för varje fall av bristande efterlevnad av sin tystnadsplikt.

14. Rättigheter till arbetsresultat/copyright

Kunden ska ha en enkel, icke-exklusiv och icke-överförbar rätt att använda arbetsresultat som gjorts inom ramen av ett kontrakt (såsom kostnadsberäkningar, ritningar, organisatoriska analyser), i den mån dessa är nödvändiga för utnyttjandet av arbetsresultatet under kundens verksamhet. 

15. Datasäkerhet

Yaskawa Europe GmbH tar väldigt allvarligt på säkerheten av kundernas uppgifter. Därför uppfyller vi alla gällande regler dör datasäkerhet. Yaskawa kommer inte att göra dina uppgifter tillgängliga för andra företag utanför vår grupp, som inte är inblandade i leverans eller utförandet av din beställning. Dina uppgifter som är nödvändiga för att utföra din beställning kommer att lagras, bearbetas och användas i Yaskawa-gruppen utefter rimliga behov. Dina uppgifter kommer inte överföras till företag som inte är anknutna. Vi lagrar och bearbetar din adress samt din orderdata för att förbättra vårt det vi erbjuder samt för kommersiell kommunikation. Du kan göra invända mot lagring och behandling av dina uppgifter för kommersiell kommunikation när som helst via mail till Yaskawa EuropeGmbH, Hauptstr. 185, 65760 Eschborn, Tyskland eller vi e-post till info@yaskawa.eu.com. Efter att ha mottagit din invändning, kommer vi inte att använda dina uppgifter till något annat än rutförandet av din order.

16. Slutbestämmelser

(1) Kunden skall ansvara för eftergivenhet av gällande lagar, förordningar, regler och eventuella lagstiftningsåtgärder och politik och ska skaffa alla tillstånd, licenser och tillstånd och andra lagstadgade bestämmelser som är nödvändiga för att bedriva sin verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning.

(2) Om en leverans av varor till vissa länder, territorier eller till en eller flera varumottagare inte är tillåtet eller begränsat på grund av lagstadgade bestämningar, handelsregler och handelssanktion är tillämpliga för våra varor, Yaskawa eller Yaskawas produktionsanläggningar eller om en sådan begränsning träder i kraft efter godkännandet av ett erbjudande eller under leverans, förbehåller Yaskawa sig rätten att häva kontraktet och debitera uppkomna kostnader för kunden.

(3) Avtalsförhållandet styrs av lagarna i förbundsrepubliken Tyskland, mellan personer bosatta i Tyskland. Detta inkluderar, utan begränsning, de rättsliga begrepp och termer i dessa GTC, engelska översättningarna vilka kanske inte är identiska med de ursprungliga tyska villkoren i deras respektive rättsliga förståelse. Förenta Nationernas konvention om avtal för internationella köp av varor (CISG) gäller inte.

(4) Orten för utförande är Eschborn/Taunus vid leverans av Drives & Motion-avdelningen respektive Allershausen vid leverans av robotteknik.

(5) Den enda platsen för jurisdiktion är Frankfurt am Main. Men har vi rätt att stämma kunden i annan jurisdiktion.

(6) Det finns inga muntliga sidoavtal till detta avtal. Eventuella ändringar och tillägg till dessa GTC måste göras skriftligen för att gälla. Detta gäller även för eventuella ändringar av denna skriftliga blankett.

(7) Om en bestämmelse i dessa GTC skulle vara ogiltig, påverkar det inte giltigheten av de återstående bestämmelserna. En ogiltig bestämmelse i dessa GTC ska anses vara ersatt av en giltig bestämmelse som kommer närmast det avsedda kommersiella syftet med den ogiltiga bestämmelsen.

Datum: Oktober 2014