Splošni pogoji poslovanja

Splošne določbe in pogoji dobave in plačila

1. Obseg

(1) Naslednji splošni pogoji in določbe dobave in plačila (»SPDP«) veljajo za vsako naročilo, ki nam ga stranka odda. Veljajo tudi za vse prihodnje dobave, izvedbe ali ponudbe strankam, tudi če niso posebej ponovno vključene. Če je predmet pogodbe ustvarjanje in zagotavljanje računalniških programov, veljajo naši »splošni pogoji o licencah za zagotavljanje in uporabo programske opreme« v obsegu, v katerem vsebujejo določbe, ki so v nasprotju s temi SPDP. Ti SPDP vedno veljajo, razen v tem primeru.

(2) Na tem mestu so zavrnjeni vsi morebitni sporni pogoji in določbe; takšni pogoji in določbe so lahko zavezujoči le, če smo se z njimi pisno strinjali.

2. Ponudbe in naročila

(1) Naše ponudbe so nezavezujoče, dokler naročila ne potrdimo pisno. Vzorci in primerki so samo podrobni orisi, ki za nas niso zavezujoči.

(2) Upravičeni smo do sprejetja strankine ponudbe za podpis pogodbe v štirih tednih po prejemu ponudbe, razen če strankina ponudba ne določa drugače. Obseg dobave je določen v naši potrditvi naročila.

(3) Da je naš sprejem strankine ponudbe za podpis pogodbe veljaven, mora biti podan pisno, pri čemer zadoščata telefaks in elektronska pošta.

(4) V obsegu, v katerem je to razumno sprejemljivo za stranko, smo upravičeni do delnih dobav. Delna dobava je razumno sprejemljiva še posebej, če

a) jo stranka lahko uporabi v pogodbeno dogovorjenem okviru;

b) je zagotovljena dobava preostalega naročenega blaga, in če

c) stranka zaradi delne dobave nima dodatnih izdatkov ali stroškov, razen če izjavimo, da smo jih pripravljeni nadomestiti.

(5) Šteje se, da stranka sprejme vzorčne dobave, za katere veljajo ti SPDP, po izteku dogovorjenega časovnega obdobja, razen če ni pisno dogovorjeno drugače ali če nam je stranka v obdobju preskušanja vzorcev vzorčne dobave vrnila. 

3. Cene

(1) Naše cene ne vsebujejo zakonsko določenega davka na dodano vrednost (DDV) in so razumljene kot neto cene franko tovarna, brez embalaže, zavarovanja in sestavljanja ter poštnih stroškov in stroškov dobave. To velja brez poseganja v točko 11.

(2) Če je obdobje med sprejemom in dobavo daljše od štirih mesecev in če v tem času naši stroški proizvodnje ali izdelave narastejo, smo te povišane stroške upravičeni zahtevati od stranke.

4. Pogoji plačila

(1) Pogoji plačila so skladni z ustreznim dogovorom med podjetjem Yaskawa in stranko. Za ugotavljanje pravočasnosti plačila šteje trenutek, ko prejmemo plačilo.

(2) Če stranka plačila ne izvede pravočasno ali so plačila preložena, se od roka plačila na neporavnane zneske obračunavajo obresti v višini 5 % na leto. Pri kakršnih koli zamudah stranke s plačili stranka plača zamudne obresti, obračunane po stopnji 8 odstotnih točk nad osnovno obrestno mero na leto. Poleg tega si pridržujemo pravico do zahtevka po višjih odškodninah ali do uveljavljanja nadaljnjih zahtevkov.

(3) Pobotanje naših zahtevkov velja le za takšne zahtevke stranke, ki niso sporni ali pa so bili priznani v končni in dokončni razsodbi sodišča. Enako velja za pravice do zadržanja, ki jih morda uveljavlja stranka.

5. Dobava 

(1) Vse naše dobave odpremi franko prevoznik iz skladišča ali proizvodnega obrata podjetja Yaskawa (FCA, Incoterms 2010), razen če ni dogovorjeno drugače.

(2) Če ni drugače dogovorjeno, se časovna obdobja, dogovorjena za naše dobave in izvedbe, začnejo šteti, ko stranka prejme naše sprejetje. 

(3) Datumi in časovna obdobja dobave so zavezujoči le, če jih izrecno in pisno potrdimo. 

(4) Šteje se, da so roki izpolnjeni, če je blago dobavljeno stranki pred iztekom roka v skladu s klavzulami FCA (Incoterms 2010) ali z drugimi dogovorjenimi klavzulami iz zbirke Incoterms.

(5) Ne odgovarjamo za nezmožnost dobave ali za zamude pri dobavi zaradi dogodkov, ki štejejo za višjo silo, ali zaradi drugih dogodkov, ki jih v času podpisa pogodbe nismo mogli predvideti (npr. zaradi kakršnih koli prekinitve delovanja, zamud pri transportu, stavk, zakonitega izprtja, pomanjkanja delovne sile, surovin ali energije, težav pri pridobivanju vseh potrebnih uradnih dovoljenj, vladnih dejanj ali morebitnih neporavnanih, nepopolnih ali poznih dobav s strani dobaviteljev), za katere nismo odgovorni mi. V takih primerih stranko takoj obvestimo. Če višja sila traja dlje od šestih mesecev, lahko vsaka od pogodbenih strank odstopi od pogodbe.

(6) Če z dobavo zamujamo mi, se bomo v razumni meri potrudili dobaviti blago pozneje in naenkrat.

(7) Če stranka zamuja s prevzemom blaga ali ga ne prevzame, bomo zaračunali pristojbino za skladiščenje v višini 5 % nakupne cene blaga ali dejanske nastale stroške skladiščenja.

6. Prevzemanje tveganja

(1) Tveganje se prenese na stranko takoj, ko je blago pripravljeno na pošiljanje in smo stranko pisno ali ustno obvestili o pripravljenosti na pošiljanje, vendar najpozneje do takrat, ko blago zapusti naše skladišče, da bo dobavljeno stranki.

(2) Zavarovanje transporta se sklene le na zahtevo in stroške stranke.

7. Pridržek lastninske pravice

(1) Do celotnega plačila vseh trenutnih ali prihodnjih zahtevkov, ki izhajajo iz poslovnega odnosa s stranko, si pridržujemo polno lastninsko pravico do blaga (»pridržano blago«).

(2) Če stranka pridržano blago spremeni ali obdela, velja, da mora biti tako delo izvedeno v našem imenu. Če je pridržano blago obdelano ali vključeno v druge izdelke, smo solastnik nastalih izdelkov v razmerju vrednosti pridržanega blaga glede na vrednost drugih izdelkov. Ta točka 7 ustrezno velja za vsak tak nov izdelek.

(3) Stranka mora pridržano blago hraniti v našem imenu v varni oskrbi in ravnati s poslovno preudarno skrbnostjo.

(4) V skladu z določbami o odstopu od pogodbe lahko stranka uporablja pridržano blago le v običajnem poslovanju, preproda pa ga lahko le v skladu s pridržkom lastninske pravice. Brez naše predhodne privolitve stranka ni upravičena do razpolaganja z blagom na drug način, ki vpliva na naše pravice, vključno z zastavo ali prenosom v obliki varščine, a ne omejeno nanju, do takšnega blaga ali te pravice kako drugače ogroža. 

(5) V kakršnem koli primeru dejanja, ki ga tretja stranka izvede v zvezi s pridržanim blagom ali v zvezi s kakršnimi koli nam dodeljenimi terjatvami v obliki varščine, nas mora stranka o tem takoj obvestiti in nam posredovati vso potrebno dokumentacijo za začetek postopka nasprotne tožbe proti tretji stranki. Stroške vseh takšnih postopkov nasprotnih tožb ali kakršnih koli ukrepov, potrebnih za odpravo takšnih dejanj tretje stranke na drugačen način, in stroške nadomestitve pridržanega blaga do obsega, v katerem jih ne nadomesti tretja stranka, nosi stranka.

(6) Stranka nam s to pogodbo dodeljuje vse zahtevke, ki izhajajo iz preprodaje pridržanega blaga ali obdelave pridržanega blaga, kot varščino za strankine trenutne in prihodnje obveznosti, ki izhajajo iz poslovnega odnosa med nami in stranko. Če stranka preproda pridržano blago tretji stranki skupaj z drugim blagom, nam s to pogodbo dodeljuje zahtevek za nakupno ceno v znesku, enakem vrednosti pridržanega blaga. S to pogodbo sprejemamo tako dodelitev. Dokler stranka izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti, se dodelitev prej omenjenih zahtevkov šteje za tihi odstop. V skladu z določbami o odstopu od pogodbe je stranka s to pogodbo pooblaščena za zbiranje takšnih zahtevkov. V primeru odstopa od pogodbe nam stranka na našo zahtevo priskrbi vse informacije v zvezi z dodeljenimi zahtevki in dolžniki, ki so potrebne, da sami zberemo takšne zahtevke, in dolžnike obvesti o dodelitvi takšnih zahtevkov. 

(7) Naših pravic do odstopa od pogodbe iz točk 7(4) in 7(6) ne bomo uveljavljali, razen če stranka zamuja s plačili, če ni bila vložena prijava za odprtje poravnave ali stečajnega postopka ali pa, če je stranka prekinila svoja plačila.

(8) Če v sodni pristojnosti, v kateri je pogodbeno blago, pridržek pravice ne velja, se v obsegu, v katerem ne velja, šteje za dogovorjeno, da nam stranka posreduje varščino, ki ima enak ali podoben učinek kot pridržek pravice. Če je za ustvarjanje take varščine potrebno sodelovanje stranke, bo stranka na lastne stroške brez nepotrebnih zamud izvedla vse potrebne ukrepe.

(9) Stranka bo na lastne stroške zavarovala pridržano blago proti kraji, vlomu, požaru, poplavi in drugi škodi.

8. Jamstvo

(1) V obsegu, v katerem so izdelki, ki jih dobavimo, ali storitve, ki jih izvedemo, pomanjkljivi, bomo po lastni izbiri takšne pomanjkljivosti odpravili ali uredili nadomestno dobavo v skladu z zakonskimi predpisi in določbami te klavzule 8. Stranka lahko od pogodbe odstopi šele po dveh neuspelih poskusih odprave pomanjkljivosti. Odškodninski zahtevki obstajajo le v obsegu, navedenem v točki 9. Morebitni nadomeščeni izdelki in deli, ki še niso v naši lasti, bodo postali naša last.

(2) Vsi zahtevki v zvezi s pomanjkljivostmi bodo 12 mesecev po prenosu tveganja ali dokončanju storitve in/ali popravilih postali časovno omejeni.

(3) Stranka mora brez nepotrebnih zamud ob prejemu pregledati vsak dobavljeni izdelek. Če nam morebitni ugovori glede kakovosti blaga in pomanjkljivosti, ugotovljenih s temeljitim pregledom, niso pisno sporočeni v osmih delovnih dneh po dobavi, so garancijskih zahtevki izključeni; enako velja za ugovore glede skritih napak, ki nam niso sporočeni v osmih delovnih dneh po odkritju. 

(4) Če obvestilo stranke o pomanjkljivostih ni upravičeno, stranka povrne vse izdatke, ki so nastali pri nas zaradi neupravičenega obvestila o pomanjkljivosti, pod pogojem, da je bila to njena krivda.

(5) Pomanjkljiv sklop ali servis sklopa, ki ga izvedemo, se v okviru pravil pogodb o nakupu ne šteje kot materialna napaka, ampak le kot napaka v okviru pogodb o izvajanju del.

9. Odgovornost za škodo

(1) Naša odgovornost je – ne glede na pravno osnovo – omejena na škodo, ki jo z namerno kršitvijo ali hudo malomarnostjo ali pa, v primeru kršitve bistvenih pogodbenih dolžnosti, z navadno malomarnostjo, povzročimo sami ali naši pravni zastopniki.

(2) Bistvene pogodbene obveznosti vključujejo obveznosti pravočasnega izvajanja nalog brez pomanjkljivosti ter svetovanja, zaščite in skrbnosti, a ne omejeno nanje, njihov namen pa je omogočiti stranki uporabo dobavljenega blaga v skladu s pogodbo, zaščito osebja stranke ali tretjih strank pred ogrožanjem življenja ali telesa ali pa zaščito lastnine stranke pred znatno škodo.

(3) Pri navadni malomarnosti je naša odgovornost omejena na škodo, ki je značilna za primerljive primere in ki jo je bilo v času sklenitve pogodbe ali najkasneje v času, ko je bila storjena kršitev dolžnosti, mogoče predvideti, pri čemer je izključena vsa posredna škoda.

(4) Zaradi zajamčenih značilnosti glede kakovosti ali škode, ki bi imela za posledico ogrožanje življenja, teles ali zdravja ljudi, v skladu z nemškim zakonom o odgovornosti za izdelke zgornje določbe na odškodninske zahtevke ne vplivajo.

10. Zavrnitev izvajanja

(1) Če po strankini krivdi in s kršitvijo pogodbe pogodba ni izvedena, stranka nadomesti škodo v znesku, enakem vsem stroškom, ki so nastali na naši strani, v vsakem primeru pa ne v manjšem od 5 % neto vrednosti naročenega blaga, razen če stranka lahko dokaže, da nam je bila povzročena manjša škoda. Enako velja, če iz istega razloga odstopimo od pogodbe.

11. Posebni pogoji za dobavo in sestavljanje

(1) Stroške za sestavljanje, urne in dnevne postavke, potne in druge stroške itn. je mogoče prepisati iz trenutno veljavnega cenika divizije pogonov in gibanja (D&M) oziroma divizije robotike.

(2) Pred začetkom sestavljanja morajo biti vsa dela na strukturah dokončana do te stopnje, da se sestavljanje lahko začne takoj po dobavi. Temelj mora biti popolnoma suh in strjen, prostori, v katerih bo potekalo sestavljanje, pa morajo biti ustrezno zaščiteni pred vremenskimi vplivi, dobro osvetljeni in dovolj ogrevani.

(3) Stranka mora na lastne stroške priskrbeti:

a) dovolj pomožnih in usposobljenih delavcev, potrebnih za montažo,

b) naprave in materiale, potrebne za montažo in delovanje, ter

c) brezplačno raztovarjanje železniških vagonov in brezplačen prevoz blaga z železniških vagonov, tovornjakov ali plovil na mesto montaže. Zamude pri montaži in delovanju, za katere nismo odgovorni, bo povrnila stranka v skladu s točko 11. Tveganje prevoza odpremljenih delov dobave nosi stranka.

12. Posebni pogoji za izdelke:

Če gre za pogodbo o izdelkih, veljajo naslednji pogoji:

(1) Stranka mora po prejemu obvestila o dokončanju izdelka brez nepotrebnih zamud izvesti preskusno delovanje predmeta pogodbe, preveriti njegovo skladnost s pogodbeno dogovorjenim delovanjem in zmogljivostjo ter – če se ne pojavijo nobene pomanjkljivosti, o katerih je treba poročati brez nepotrebnih zamud – najpozneje v dveh tednih sprejeti izdelek s pisnim obvestilom, poslanim nam. Če nas stranka o morebitnih pomanjkljivostih ne opozori v tem dvotedenskem obdobju, se šteje, da je izdelek sprejet, in velja, da se tveganje v zvezi z delovanjem izdelka prenese na stranko.

(2) Na zahtevo stranke bomo njene zaposlene poučili in usposobili o rokovanju z izdelkom na lokaciji stranke. V takem primeru stranka nosi morebitne stroške za pot, nastanitev in dnevnice našega osebja za usposabljanje ter po potrebi priskrbi brezplačne prostore za usposabljanje in dovolj zaščitne opreme.

(3) Za pravočasno dobavo kakršnega koli izdelka mora stranka pravočasno in ustrezno izpolniti vse svoje pogodbene obveznosti glede sodelovanja. Če teh dolžnosti stranka ne izpolni ali če jih ne izpolni pravočasno, se roki dobave podaljšajo za čas zamude.

(4) Podrobne določbe v zvezi z dolžnostjo stranke glede sodelovanja so navedene v ustrezni osnovni pogodbi.

(5) Pravice stranke v primeru pomanjkljivosti po sprejetju:

a) Če je izdelek pomanjkljiv, lahko stranka zahteva nadomestno izdelavo (npr. odpravo pomanjkljivosti ali izdelavo novega dela). Odločitev o izbiri med odpravo pomanjkljivosti ali izdelavo novega dela je naša.

b) Če se je časovno obdobje, določeno za nadomestno izdelavo, izteklo brez rezultatov, lahko stranka pomanjkljivost odpravi sama in zahteva nadomestilo vseh nujnih stroškov, razen če smo bili do zavrnitve nadomestne izdelave upravičeni.

c) Če odpravljanje pomanjkljivosti ne uspe, če neupravičeno zavrnemo nadomestno izdelavo ali če te izdelave ne zagotovimo v razumnem času, ki ga določi stranka, lahko stranka zniža plačilo ali odstopi od pogodbe in zahteva povračilo izdatkov, ki jih je s tem imela, ali zahteva odškodnino v obliki nadomestila za izdelavo.

d) Stranka nima nobenih zahtevkov v zvezi s pomanjkljivostmi, ki jih povzroči nepravilno delovanje ali vzdrževanje izdelka ali spremembe, ki jih na izdelku opravi stranka ali katera koli tretja stranka.

e) Eno leto po sprejetju izdelka postanejo strankini zahtevki glede pomanjkljivosti izdelka časovno omejeni.

13. Zaupnost

Stranka mora vse trgovske in poslovne skrivnosti, ki so ji razkrite med izvajanjem pogodbe, obravnavati kot zaupne, in jih ne sme razkriti tretjim strankam. Ta dolžnost ohranjanja zaupnosti velja pet let po izteku pogodbe. Podjetje Yaskawa lahko v primeru nedovoljenega razkritja zahteva nadomestilo za morebitno škodo, ki mu je bila s tem povzročena. Poleg tega mora stranka za vsak primer, pri katerem gre za nespoštovanje njene obveznosti zaupnosti, plačati 50.000 EUR.

14. Pravice do rezultatov dela/avtorske pravice

Stranka ima navadno, neizključno in neprenosljivo pravico do uporabe rezultatov dela, nastalih v okviru pogodbe (kot so ocene stroškov, risbe, analize organizacije) v obsegu, do katerega so ti rezultati potrebni pri uporabi rezultata dela v strankinih poslovnih dejavnostih. 

15. Zaščita podatkov

Yaskawa Europe GmbH jemlje zaščito podatkov svojih strank zelo resno. Zato spoštujemo vsa veljavna pravila o njihovi zaščiti. Podjetje Yaskawa vaših podatkov ne bo dajalo na razpolago nobenemu podjetju zunaj naše skupine, ki ni vključeno v dobavo ali izvedbo vašega naročila. Vaši podatki, ki so potrebni za izvedbo vašega naročila, bodo v podjetju Yaskawa shranjeni, obdelani in uporabljeni do razumne mere. Vaših podatkov ne bomo posredovali podjetjem, ki niso povezana z nami. Vaš naslov in vaše podatke za naročilo shranjujemo in obdelujemo zato, da izboljšamo našo ponudbo, in za sporočanje v komercialne namene. Ugovor proti shranjevanju in obdelavi vaših podatkov za sporočanje v komercialne namene lahko kadar koli podate po pošti na naslov Yaskawa Europe GmbH, Hauptstr. 185, 65760 Eschborn, Nemčija, ali po elektronski pošti na naslov info@yaskawa.eu.com. Po prejemu vašega ugovora vaših podatkov ne bomo uporabljali v nobene druge namene, razen za izvedbo vašega naročila.

16. Končne določbe

(1) Stranka odgovarja za spoštovanje vseh veljavnih zakonov, odločb, pravil in predpisov ter vseh regulativnih ukrepov in pravilnikov, pridobiti mora vsa dovoljenja, licence in pooblastila ter poskrbeti za skladnost z vsemi drugimi zakonskimi določbami, potrebnimi za to, da svoje poslovanje izvaja skladno z veljavnim zakonom.

(2) Če dobava blaga v določene države ali na določena območja ali k enemu ali več prejemnikom zaradi zakonskih določb ali trgovinskih predpisov in trgovinskih sankcij, ki veljajo za naše blago ali podjetje Yaskawa ali njegove proizvodne obrate, ni dovoljena ali je omejena ali pa, če take omejitve začnejo veljati po sprejetju ponudbe ali med dobavo, si podjetje Yaskawa pridržuje pravico, da odstopi od pogodbe in stranki zaračuna vse nastale stroške.

(3) Pogodbeno razmerje urejajo zakoni Zvezne republike Nemčije, kot med osebami s stalnim prebivališčem v Nemčiji. To brez omejitev vključuje pravne koncepte in izraze, ki jih vsebujejo ti SPDP, katerih prevodi morda niso enaki izvirnim nemškim izrazom v njihovem ustreznem pravnem razumevanju. Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga ne velja.

(4) Mesto izvedbe v primeru dobave s strani divizije pogonov in gibanja (Drives & Motion) je Eschborn/Taunus, v primeru dobave s strani divizije robotike (Robotics) pa Allershausen.

(5) Pristojno je izključno sodišče v Frankfurtu na Majni. Vendar imamo pravico, da tožimo stranko v kateri koli drugi sodni pristojnosti.

(6) Sklenjen niso nobeni dodatni ustni dogovori k tej pogodbi. Da morebitne spremembe in dodatki tem SPDP stopijo v veljavo, morajo biti podane pisno. To velja tudi za vsako spreminjanje te pisno zahtevane oblike.

(7) Če je katera koli določba teh SPDP neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb. Velja, da je neveljavna določba teh SPDP nadomeščena s takšno veljavno določbo, ki je najbliže predvidenemu poslovnemu namenu neveljavne določbe.

Datum: oktober 2014