Všeobecné podmínky

Všeobecné dodací a platební podmínky

1. Rozsah

(1) Následující Všeobecné dodací a platební podmínky („VDPP“) se vztahují na každou objednávkou předanou nám zákazníkem. Vztahují se rovněž na všechny budoucí dodávky, plnění nebo nabídky pro zákazníky, i když již nebudou znovu uvedeny samostatně. Pokud je předmětem smlouvy vytvoření a poskytnutí počítačových programů, vztahují se k němu naše „Všeobecné podmínky pro poskytování a používání softwaru“ až na části, které by obsahovaly ustanovení, která jsou v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami. V takovém případě platí tyto Všeobecné podmínky.

(2) Zamítají se jakékoli obchodní podmínky zákazníka, které jsou v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami; takové obchodní podmínky jsou závazné pouze tehdy, pokud jsme je výslovně písemně odsouhlasili.

2. Nabídky a objednávky

(1) Naše nabídky jsou nezávazné do té doby, dokud písemně nepotvrdíme objednávku. Vzorky a ukázky pouze představují nástin podrobností, které pro nás nejsou závazné.

(2) Po přijetí nabídky zákazníka jsme oprávněni uzavřít smlouvu do čtyř týdnů od našeho obdržení nabídky, pokud nabídka zákazníka nestanoví jinak. Rozsah dodávky musí být takový, jak je definováno v našem potvrzení nabídky.

(3) Aby bylo naše přijetí nabídky zákazníka účinné, musí být k uzavření smlouvy učiněno písemně, za dostačující je považován fax a e-mail.

(4) Jsme oprávněni provádět částečné dodávky, nakolik to je rozumně přijatelné pro zákazníka. Částečné dodávky jsou zejména rozumně přijatelné, pokud

a) lze částečnou dodávku zákazníkem použít v rozsahu smluvně zamýšleného použití;

b) je zajištěna dodávka zbývajícího objednaného zboží, a

c) zákazníkovi nevznikly v důsledku částečné dodávky žádné další výdaje nebo náklady, ledaže bychom poskytli prohlášení, že jsme ochotni takové náklady kompenzovat.

(5) U dodávek vzorků je považováno za jejich přijetí ze strany zákazníka ve vztahu k těmto Všeobecným podmínkám uplynutí sjednané lhůty, není-li písemně dohodnuto jinak, nebo pokud nebyly dodávky vzorků vráceny zpět k nám zákazníkem v průběhu lhůty pro prověření vzorků. 

3. Ceny

(1) Naše ceny nezahrnují zákonnou daň z přidané hodnoty (DPH) a jsou chápány jako čisté ceny ze závodu, nepočítaje v to balení, pojištění, montáž, poštovné a náklady na doručení. Tím není dotčen bod 11.

(2) Pokud doba mezi akceptací a termínem dodání přesahuje čtyři měsíce a naše výrobní náklady se v průběhu tohoto období zvýší, budeme mít právo požadovat takové zvýšené náklady od zákazníka.

4. Platební podmínky

(1) Platební podmínky podléhají příslušné dohodě mezi společností Yaskawa a zákazníkem. Pokud jde o včasnost platby, bude určujícím okamžikem přijetí platby na naší straně.

(2) V případě, že zákazník neposkytne platbu včas, nebo v případě, že jsou platby pozdrženy, bude dlužná částka zatížena úroky z prodlení se sazbou 5 % ročně k datu splatnosti. V případě prodlení s placením ze strany zákazníka je zákazník povinen zaplatit úroky z prodlení nabíhající se sazbou 8 procentních bodů nad roční základní úrokovou sazbu. Kromě toho si vyhrazujeme právo nárokovat vyšší škody, nebo uplatnit další nároky.

(3) Započtení vzájemných pohledávek vůči našim nárokům platí pouze u takových nároků zákazníka, které jsou nesporné, nebo byly uznány v konečném a bezpodmínečném rozhodnutí soudu. Totéž platí i pro zadržovací práva, která může zákazník uplatňovat.

5. Dodání 

(1) Všechny naše dodávky jsou vyplaceně dopravci ze skladu nebo výrobního areálu společnosti Yaskawa (FCA, Incoterms 2010), pokud není dohodnuto jinak.

(2) Není-li dohodnuto jinak, začínají dodací lhůty sjednané pro naše dodávky a výkony po obdržení naší akceptace zákazníkem. 

(3) Dodací termíny a dodací lhůty jsou závazné pouze na základě našeho výslovného a písemného potvrzení. 

(4) Lhůty jsou považovány za splněné, pokud bylo zboží dodáno zákazníkovi před uplynutím stanovené lhůty v souladu s FCA (Incoterms 2010), nebo jinou dohodnutou doložkou Incoterms.

(5) Nebudeme nést odpovědnost za nemožnost dodání nebo za zpoždění dodávek v důsledku událostí považovaných za vyšší moc, nebo jiných událostí, které byly v době uzavření smlouvy nepředvídatelné (např. jakýkoli druh provozních havárií, dopravních zpoždění, stávek, zákonem povolených výluk, nedostatek pracovních sil, surovin nebo dodávek energie, obtíže při získávání jakýchkoli nezbytných úředních povolení, vládní opatření nebo jakékoli dodání dodávek, které jsou nesplacené, neúplné nebo opožděné), za které nejsme odpovědní. V takových případech budeme neprodleně informovat zákazníka. Pokud událost vyšší moci trvá déle než šest měsíců, může každá strana odstoupit od smlouvy.

(6) Pokud je dodání zboží zpožděno námi, použijeme přiměřené úsilí, abychom dodali zboží v pozdější fázi najednou.

(7) V případě, že se zákazník zpozdí s převzetím zboží nebo si zboží nepřevezme, budeme si účtovat skladné ve výši 5 % z kupní ceny zboží, nebo případně skutečně vzniklé náklady na skladování.

6. Nesení rizika

(1) Riziko přechází na zákazníka, jakmile je zboží připraveno k odeslání a jakmile jsme zákazníka písemně nebo ústně informovali o naší připravenosti k odeslání, nejpozději však tehdy, když zboží opustilo náš sklad v rámci dodání zákazníkovi.

(2) Pojištění přepravy bude uzavřeno pouze na základě žádosti a na náklady zákazníka.

7. Výhrada vlastnictví

(1) Ponecháváme si plné vlastnictví dodaného zboží až do úplného zaplacení všech současných nebo budoucích nároků vyplývajících z obchodního vztahu se zákazníkem („zboží s výhradou vlastnictví“).

(2) Pokud zákazník upravuje nebo zpracovává zboží s výhradou vlastnictví, má se za to, že se taková práce provádí v náš prospěch. V případě, že je zboží s výhradou vlastnictví zpracováváno s jinými produkty nebo začleněno do jiných produktů, budeme spoluvlastníkem výsledných produktů v poměru hodnoty zboží s výhradou vlastnictví k hodnotě ostatních produktů. Tento bod 7 se odpovídajícím způsobem vztahuje na jakýkoli takový nový produkt.

(3) Zákazník musí udržovat zboží s výhradou vlastnictví v náš prospěch v bezpečné úschově s péčí uvážlivého podnikatele.

(4) Podmíněno odstoupením od smlouvy může zákazník zboží s výhradou vlastnictví používat pouze v rámci běžného chodu podnikání a dále prodávat zboží s výhradou vlastnictví pouze jako podléhající výhradě vlastnictví. Bez našeho předchozího souhlasu není zákazník oprávněn nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví způsobem, který narušuje nebo jinak ohrožuje naše práva spojená s tímto zbožím, včetně např. zástavy nebo převodu jako záruky. 

(5) Zákazník je povinen nás neprodleně informovat v případě jakéhokoli opatření třetí strany proti zboží s výhradou vlastnictví, nebo proti jakýmkoli nám postoupeným pohledávkám jako záruky, a je povinen nám poskytnout veškerou dokumentaci potřebnou k zahájení řízení protinároku vůči třetí straně. Náklady na taková řízení protinároku vůči třetí straně, nebo náklady na jakékoli činnosti potřebné k nápravě takového opatření třetí strany jiným způsobem a náklady na vrácení zboží s výhradou vlastnictví hradí zákazník, pokud nejsou hrazeny třetí stranou.

(6) Zákazník na nás tímto postupuje všechny nároky vyplývající z dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnictví, nebo ze zpracování zboží s výhradou vlastnictví, jako záruku za současné i budoucí závazky zákazníka vyplývající z obchodního vztahu mezi námi a zákazníkem. V případě, že zákazník prodává zboží s výhradou vlastnictví třetí straně společně s jiným zbožím, postupuje nám tímto zákazník svůj nárok na kupní cenu ve výši hodnoty zboží s výhradou vlastnictví. Tímto přijímáme takové postoupení. Dokud zákazník plní své smluvní závazky, považuje se postoupení předcházejících nároků za nezveřejněné postoupení. Podmíněno odstoupením od smlouvy je zákazník oprávněn shromažďovat takové nároky. V případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen nám na základě naší žádosti poskytnout veškeré informace týkající se postoupených nároků a dlužníků, které jsou nutné ke shromažďování takových nároků vlastními silami, a je povinen uvědomit dlužníky o postoupení těchto nároků. 

(7) Nebudeme uplatňovat svá práva na odstoupení od smlouvy podle bodu 7(4) a bodu 7(6), pokud nebude mít zákazník prodlení při provádění plateb, nebo pokud na něj nebude podána žádost na zahájení řízení o vyrovnání či konkurzní řízení, nebo pokud zákazník nepozastaví své platby.

(8) Pokud výhrada vlastnictví není platná v jurisdikci, ve které se nachází smluvní zboží, bude se mít za dohodnuté, že nám zákazník poskytne záruku, která má stejný nebo podobný účinek vůči výhradě vlastnictví. Pokud bude za účelem vytvoření takové záruky nutná součinnost zákazníka, provede zákazník na své vlastní náklady bez zbytečného prodlení veškerá potřebná opatření.

(9) Zákazník je povinen na své vlastní náklady pojistit zboží s výhradou vlastnictví proti krádeži, poškození, ohni, vodě a jiným škodám.

8. Záruka

(1) Pokud budou námi dodané výrobky a poskytovaná plnění vadné, provedeme dle naší volby opravu takových závad, nebo zajistíme náhradní dodávku v souladu se zákonnými předpisy a ustanovení tohoto bodu 8. Zákazník může odstoupit od smlouvy pouze poté, pokud budou neúspěšné dva pokusy takovou závadu opravit. Nároky na náhradu škody existují pouze v rozsahu uvedeném v bodu 9. Všechny vyměněné produkty a jejich díly, které již nejsou v našem vlastnictví, se stávají naším majetkem.

(2) Veškeré nároky v souvislosti se závadami budou promlčeny 12 měsíců po přechodu rizika, nebo po dokončení služby a/nebo opravných prací.

(3) Zákazník je povinen zkontrolovat každý dodaný produkt po přijetí bez zbytečného prodlení. Záruční reklamace budou vyloučeny, pokud jakékoli námitky týkající se množství zboží a závad identifikovatelných při pečlivé kontrole nám nebudou oznámeny písemně do osmi pracovních dnů od doručení; totéž platí pro námitky týkající se skrytých závad, které nám nebudou oznámeny do osmi pracovních dnů od jejich identifikace. 

(4) Pokud bude reklamace závad ze strany zákazníka neoprávněná, je zákazník povinen uhradit veškeré náklady, které nám vznikly v důsledku neoprávněné reklamace závady, za předpokladu, že to byla jeho chyba.

(5) Námi provedená vadná montáž nebo montážní služba nebude považována za závadu materiálu podle pravidel pro kupní smlouvy, ale pouze za závadu podle pravidel pro smlouvy o provedení práce.

9. Odpovědnost za škody

(1) Naše odpovědnost – bez ohledu na právní základ – je omezena na škody, které jsme my nebo naši zákonní zástupci nebo pověření zástupci způsobili úmyslným pochybením nebo hrubou nedbalostí, nebo v případě porušení podstatných smluvních povinností prostou nedbalostí.

(2) Podstatné smluvní povinnosti zahrnují např. povinnost poskytovat plnění včas a bez závad, jakož i povinnosti poradit, chránit a postupovat s náležitou péčí, jejichž účelem je umožnit zákazníkovi používat dodané zboží v souladu se smlouvou, nebo chránit zaměstnance zákazníka nebo třetí strany před ohrožením života a zdraví, nebo chránit majetek zákazníka před značným poškozením.

(3) V případě prosté nedbalosti je naše odpovědnost omezena na škody, které jsou typické u srovnatelných případů a které byly předvídatelné v době uzavření smlouvy, nebo nejpozději v době, kdy došlo k porušení povinnosti, s vyloučením jakýchkoli nepřímých škod.

(4) Výše uvedenými ustanoveními nebudou dotčeny nároky na náhradu škody podle německého zákona o odpovědnosti výrobce za škody způsobené jeho produktem v důsledku zaručených charakteristik kvality, nebo v důsledku poškození života, lidského těla nebo zdraví.

10. Odmítnutí plnění

(1) Pokud není smlouva plněna z důvodu chyby na straně zákazníka a v rozporu se smlouvou, je zákazník povinen kompenzovat škody ve výši všech nám vzniklých nákladů, ale v žádném případě ne ve výši nižší, než 5 % z čisté hodnoty objednaného zboží, ledaže může zákazník prokázat, že nám vznikly nižší škody. Totéž platí, pokud z tohoto důvodu odstoupíme od smlouvy.

11. Zvláštní podmínky pro dodávku a montáž

(1) Náklady na montáž, hodinové sazby, denní sazby, cestovní výdaje, ostatní náklady atd. lze získat z aktuálního příslušného ceníku divize Pohony a pohyb nebo popřípadě divize Robotika.

(2) Před zahájením montáže musí být všechny stavební práce dokončeny do takové míry, aby mohla montáž začít ihned po dodání. Základy musí být zcela suché a ztuhlé a místnosti, v nichž bude montáž provedena, musí být dostatečně chráněny proti povětrnostním vlivům, dobře osvětleny a dostatečně vytápěny.

(3) Zákazník musí na vlastní náklady zajistit

a) dostatečný počet pomocných pracovníků a kvalifikovaných pracovníků potřebných pro montáž;

b) zařízení a materiály potřebné pro montáž a provoz; a

c) vyložení železničních vagonů a přepravu zboží z železničních vagonů, nákladních automobilů nebo lodí bezplatně na místo montáže. Zpoždění montáže a provozu, za které nejsme odpovědní, hradí v souladu s tímto bodem 11 zákazník. Riziko přepravy dodaných dílů dodávky nese zákazník.

12. Zvláštní podmínky pro provedení práce

V případě, že je smlouva smlouvou o provedení práce, použijí se následující podmínky:

(1) Po oznámení o dokončení prací je zákazník povinen bez zbytečného prodlení provést zkušební provoz předmětu smlouvy, vyzkoušet jeho soulad se smluvně sjednanou funkčností a výkonností a – za předpokladu, že nebyly nalezeny žádné závady, které musí být oznámeny bez zbytečného prodlení – odsouhlasit provedenou práci vůči nám písemně nejpozději do dvou týdnů. Pokud nám zákazník v rámci této lhůty dvou týdnů neoznámí jakékoli závady, je práce považována za odsouhlasenou s tím, že riziko týkající se provedení práce přechází na zákazníka.

(2) Na požádání zákazníka provedeme poučení a školení zaměstnanců zákazníka týkající se způsobu práce v místě zákazníka. V takovém případě je zákazník povinen uhradit jakékoli náklady na cestování, ubytování a příplatky našich pracovníků provádějících školení a poskytnout – v případě potřeby – bezplatně v dostatečném množství školicí místnosti a ochranné oblečení.

(3) Za účelem včasného splnění jakýchkoli prací je zákazník povinen včas a řádně dodržovat své smluvní povinnosti v rámci spolupráce. Pokud zákazník řádně nedodržuje své povinnosti, musí být dodací lhůty prodlouženy o dobu prodlení.

(4) Podrobná ustanovení ve vztahu k povinnosti zákazníka spolupracovat jsou uvedeny v příslušné podkladové smlouvě.

(5) Práva zákazníka v případě závad po odsouhlasení

a) Pokud je práce vadná, může zákazník vznést nárok na dodatečné plnění (tzn. nápravu závady nebo provedení nové práce). Výběr mezi nápravou závady nebo provedením nové práce bude dle naší volby.

b) Po bezvýsledném uplynutí lhůty stanovené pro dodatečné plnění může zákazník provést nápravu jakékoli závady sám a má nárok na náhradu veškerých potřebných nákladů, ledaže bychom byli oprávněni dodatečné plnění odmítnout.

c) V případě, že se náprava závady nezdaří, že neodůvodnitelně odmítneme dodatečné plnění, nebo že neposkytneme dodatečné plnění v přiměřené lhůtě stanovené zákazníkem, může si zákazník odečíst odškodnění nebo odstoupit od smlouvy a namísto plnění požadovat náhradu výdajů bez výnosu nebo nároku náhrady škody.

d) Zákazník nemůže uplatňovat žádné nároky, pokud půjde o závady způsobené či vyplývající z nesprávného provozu nebo údržby provedené práce nebo úprav provedené práce zákazníkem nebo jakoukoli třetí stranou.

e) Nároky zákazníka na závady v rámci provedené práce budou promlčeny jeden rok od převzetí provedené práce.

13. Důvěrnost informací

Zákazník je povinen považovat všechna obchodní a podnikatelská tajemství, která jsou mu v průběhu plnění smlouvy sdělena, za důvěrná a nesmí taková obchodní a podnikatelská tajemství sdělovat třetím stranám. Tato povinnost důvěrnosti informací zůstane v platnosti po dobu pěti let po ukončení smlouvy. V případě nepovoleného prozrazení informací může společnost Yaskawa požadovat odškodnění jakékoli vzniklé škody. Kromě toho je zákazník povinen uhradit nejméně 50 000 EUR za každý případ nedodržení jeho povinnosti zachování důvěrnosti.

14. Práva na výsledky práce / autorská práva

Zákazník bude mít jednoduché, nevýhradní a nepřenosné právo k užití výsledků práce provedené v rámci smlouvy (jako jsou například odhady nákladů, výkresy, organizační analýzy) a to v rozsahu, který je nutný pro využití výsledku provedené práce v rámci podnikatelských činností zákazníka. 

15. Ochrana údajů

Yaskawa Europe Společnost Yaskawa Europe GmbH bere ochranu údajů zákazníků velmi vážně. Proto dodržujeme veškeré platné předpisy na ochranu údajů. Společnost Yaskawa nezpřístupní vaše údaje žádné společnosti mimo naši skupinu, která není zapojena do dodání nebo plnění vaší objednávky. Vaše údaje, které jsou potřebné pro plnění vaší objednávky, budou uloženy, zpracovány a použity ve skupině Yaskawa v rozumně nutné míře. Vaše údaje nebudou převedeny do nepřidružených společností. Vaši adresu a údaje uchováváme a zpracováváme s cílem zlepšit naši nabídku a pro obchodní komunikaci. Své námitky proti ukládání a zpracování vašich údajů pro obchodní komunikaci můžete kdykoli zaslat poštou na adresu Yaskawa Europe GmbH, Hauptstr. 185, 65760 Eschborn, Německo, nebo e-mailem na adresu info@yaskawa.eu.com. Po obdržení vaší námitky nebudeme vaše údaje používat k jiným účelům, než je plnění vaší objednávky.

16. Závěrečná ustanovení

(1) Zákazník je odpovědný za dodržování všech platných zákonů, soudních příkazů, pravidel, předpisů a jakýchkoli regulačních opatření a politik a je povinen si zajistit všechna povolení, licence a oprávnění a soulad se všemi ostatními zákonnými ustanoveními, která jsou nezbytná k provozování jeho podnikání v souladu s platnými zákony.

(2) Pokud dodání zboží do určitých zemí nebo území, nebo jednomu nebo více příjemcům není přípustné, nebo je omezeno v důsledku zákonných ustanovení, nebo obchodních předpisů a obchodních sankcí vztahujících se k našemu zboží, nebo ke společnosti Yaskawa, nebo k výrobním závodům společnosti Yaskawa, nebo pokud taková omezení vstoupí v platnost po přijetí nabídky, nebo během dodání, vyhrazuje si společnost Yaskawa právo odstoupit od smlouvy a účtovat veškeré vynaložené náklady zákazníkovi.

(3) Smluvní vztah se řídí zákony Spolkové republiky Německo, jako mezi osobami se sídlem v Německu. To zahrnuje bez omezení právní pojmy a podmínky obsažené v těchto Všeobecných podmínkách, v jejich českém překladu, který nemusí být shodný s původními německými podmínkami v rámci jejich příslušného právního porozumění. Netýká se jich Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

(4) Místem plnění je Eschborn/Taunus v případě dodávky ze strany divize Pohony a pohyb, popřípadě Allershausen v případě dodávky ze strany divize Robotika.

(5) Výhradním místem soudní příslušnosti je Frankfurt nad Mohanem. Jsme však oprávněni žalovat zákazníka v místě jakékoli jiné soudní příslušnosti.

(6) Neexistují žádné ústní vedlejší dohody k této smlouvě. Aby byly jakékoli změny a dodatky k těmto Všeobecným podmínkám účinné, musí být provedeny písemně. To platí i pro jakékoli změny požadované u této písemné formy.

(7) V případě, že bude jakékoli ustanovení těchto Všeobecných podmínek neplatné, nemá to žádný vliv na platnost zbývajících ustanovení. Má se za to, že neplatné ustanovení těchto Všeobecných podmínek bude nahrazeno takovým platným ustanovením, které se nejvíce blíží zamýšlenému obchodnímu účelu neplatného ustanovení.

Datum: Říjen 2014