YASKAWA Europe GmbH

Poskytovatel globální technologie
Evropský hráè

Globální,
Inovativní,
Blízko zákazníkùm

YASKAWA je spoleènost lidí, kteøí jdou za svou vášní – vedeni vlastní vizí chytøejší budoucnosti s pokroèilými technologiemi, které šetøí cenný èas a energii. A pro nás je jakýkoli den novou šancí pro dosažení pokroku.

Naším cílem je pøispívat k vývoji spoleènosti tím, že budeme zlepšovat charakteristiky obchodu, zvyšovat výkon a produktivitu našeho prùmyslu, a tím také našich každodenních životù. A samozøejmì že z tohoto dùvodu propagujeme obnovitelné zdroje, abychom mohli zajistit zdravé životní prostøedí – pro udržitelnou planetu pro nás pro všechny.

Spoleènost se sídlem ve mìstì Eschborn v Nìmecku, YASKAWA Europe, nabízí øešení pro mechatroniku a robotiku spoleènostem po celé Evropì, na Støedním východì, v Africe a ve státech SNS. S pomocí dceøiných spoleèností v tìchto regionech a výrobních závodù v Evropì jsme blíže požadavkùm daných trhù.

Drives Motion Controls

Invertorové pohony, servopohony a øídicí jednotky strojù, PLC a HMI stejnì jako zákazníkùm pøizpùsobené systémy pohonù a øídicí systémy spoleènosti YASKAWA prokazují svou hodnotu na trhu již mnoho let. Naše zkušenosti s flexibilními øešeními automatizace a odborné znalosti v mnoha prùmyslových odvìtví a aplikacích z nás dìlají kvalifikovaného partnera pro vývoj systémových øešení. Celé produktové portfolio YASKAWA umožòuje zákazníkùm získat øídící jednotky a výkonné systémy z jednoho zdroje.

Robotics

Spoleènost YASKAWA je se 400 000 roboty instalovanými po celém svìtì jedním z nejvìtších výrobcù prùmyslových robotù. Kromì variant pro aplikace jako jsou svaøovací, paletizaèní, lakovací a manipulaèní roboty zahrnuje široká škála robotù také roboty urèené pro aplikace v laboratoøích a èistých provozech, stejnì jako automatizované svaøovací systémy nejvyšší kvality na klíè.

Environmental Energy

Environmentální energie charakterizuje aktivity spoleènosti YASKAWA v obchodní oblasti Vìtrné energie, Solární energie a Moøských zaøízení. Zatímco vìtrná a solární energie zahrnuje náš pøínos k používání obnovitelných energií, naše moøská zaøízení zajišují, že životní prostøedí a energetická rovnováha lodí je výraznì lepší. Výkon permanentních magnetických motorù a konvertorù sahá od 500 kW do 8 MW. To rozšiøuje naše portfolio pro vysoce výkonné aplikace, jako napøíklad vìtrné turbíny a další a vytváøí pevný základ a zvýšení výkonu, abychom se posouvali kupøedu na naší rychlé cestì s vizí rozpohybovat svìt vlaky na elektrický pohon.

Vedení společnosti

Vedoucí společnosti YASKAWA Europe GmbH:

Manfred Stern
Manfred Stern
Viceprezident spoleènosti YASKAWA Electric Corporation,
Prezident & CEO YASKAWA Europe
Bruno J. Schnekenburger
Bruno J. Schnekenburger
Prezident divize Robotics
Norbert Gauß
Norbert Gauß
Prezident divize Drives Motion Controls
J.P. Mäkinen
Jukka-Pekka Mäkinen
Prezident divize Environmental Energy (The Switch)

1.800

Poèet zamìstnancù v Evropì

>100

Poèet distribuèních partnerù

6

Poèet výrobních závodù

23

Poèet obchodních subjektù YASKAWA